巡馆+培训,进博会“小叶子”提前进入角色

2023-09-26 21:49:00 | 来源:活工司造新闻网
小字号

一个人在线观看免费高清视频在线观看的拼音yi ge ren zai xian guan kan mian fei gao qing shi pin zai xian guan kan

xun xunzhao zhaoxin xinde dezeng zengchang changqu quxian xianyu yufu fuling lingzha zhacai caier eryan yanyi yixian xiande deyou youwei weipo poqie qie。🕍wen wen | nan nanqi qi珵珵lai laiyuan yuan | jing jingli liren renrong rongmei meiti tizhong zhongxin xinzuo zuowei weibei beishou shouzhu zhumu mude de“zha zhacai caimao mao”,fu fuling lingzha zhacai cai(002507.SZ)zhe zheji jinian niande deri rizi zibing bingbu buhao haoguo guo,bu bujin jinzong zongshi shizhi zhizi zi2020nian nianzui zuigao gaodian diandie diediao diaole lechao chaoguo guo50%,er erqie qieye yeji jiye yecai caixia xiasha shache che,you youchao chao20%zeng zengchang changxia xiajiang jiangzhi zhidi dige gewei weishu shu,2023nian nianshang shangban bannian nianying yingshou shou、jing jingli lirun rungeng gengshi shifu fuzeng zengchang chang——2023nian nianshang shangban bannian nian,shi shixian xianying yingshou shou13.37yi yiyuan yuan,tong tongbi bixia xiahua hua5.97%;gui guimu mujing jingli lirun run4.70yi yiyuan yuan,tong tongbi bixia xiahua hua8.87%;kou koufei feigui guimu mujing jingli lirun run4.32yi yiyuan yuan,tong tongbi bixia xiahua hua9.84%。fen fenji jidu dukan kan,er erji jidu duying yingshou shou5.8yi yiyuan yuan,tong tongbi bixia xiahua hua21.3%;gui guimu mujing jingli lirun run2.1yi yiyuan yuan,tong tongbi bixia xiahua hua30.8%。“xu xuqiu qiubiao biaoxian xianpi piruan ruan,ye yeji jicheng chengya yadi diyu yushi shichang changyu yuqi qi”,shi shizheng zhengquan quanji jigou goudui duifu fuling lingzha zhacai caide dezhu zhuliu liuguan guandian dian,ru rude debang bangzheng zhengquan quanyan yanbao bao,yin yinfu fuling lingzha zhacai caichan chanpin pinding dingwei weixiang xiangdui duigao gaoduan duan,xiao xiaofei feili lishang shangwei weiwan wanquan quanxiu xiufu fu,duan duanqi qixiao xiaoliang liangwei weijian jiankuai kuaisu suhui huifu fu,sui suiji jiyu yuzhong zhongduan duanxu xuqiu qiuhui huifu fudui duixian xiandong dongxiao xiaohuo huoyou yousuo suogai gaishan shan,dan dankao kaolv lvdao daozhong zhongduan duanxiao xiaofei feixu xuqiu qiufu fusu sujin jindu dupian pianhuan huan,qi qihai haishi shixia xiatiao tiaofu fuling lingzha zhacai caili lirun runyu yuce ce。xun xunzhao zhaoxin xinde dezeng zengchang changqu quxian xianyu yufu fuling lingzha zhacai caier eryan yanyi yixian xiande deyou youwei weipo poqie qie。dui duici ci,fu fuling lingzha zhacai caizai zai2023nian nianban bannian niandu duye yeji jishuo shuoming minghui huizhong zhongru ruci cibiao biaoshu shu,“chi chixu xutui tuixing xingtuo tuopin pinlei lei、tuo tuoshi shichang changde dezhan zhanlve lvegui guihua hua,yi yizha zhacai caiwei weizhong zhongxin xin,xiang xiang“zha zhacai cai+”、zha zhacai caiqin qinyuan yuanpin pinlei lei、chuan chuanshi shifu fuhe hetiao tiaoliao liaohe hechuan chuanyu yuyu yuzhi zhicai caisi sige gefang fangxiang xiangfa fazhan zhan,xing xingcheng chengpin pinpai pai、shi shichang chang、ji jishu shu、zi ziben ben、ren rencai caiji jiguan guanli liyou youshi shi。”zha zhacai caizeng zengliang liangnan nanyi yiti tisheng sheng,zhuan zhuanxiang xiangyi yizha zhacai caiwei weizhong zhongxin xin,xiao xiaoshou shouqu qudao daodeng dengzi ziyuan yuangong gongxiang xiangde depin pinlei leiduo duoyuan yuanhua hua,si silu lude dezheng zhengque quexing xingwu wuyong yongzhi zhiyi yi,dan danwen wenti tizai zaiyu yufu fuling lingzha zhacai caineng nengfou foumao maoding dingpin pinpai paihe hexin xinjing jingzheng zhengli li,tu tupo poge gepin pinlei leijing jingzheng zheng。kong kongcheng chengben ben-ti tijia jia-zeng zengchang changfu fuling lingzha zhacai cai,zhong zhongguo guozha zhacai caixing xingye yelong longtou tou,zhu zhuda dapin pinpai paiwei wei“wu wujiang jiang”,chan chanpin pinzhu zhuyao yaobao baokuo kuozha zhacai cai、pao paocai cai、luo luobu buji jiqi qita tachan chanpin pin。2010nian nian11yue yuefu fuling lingzha zhacai caizai zaishen shenjiao jiaosuo suoshang shangshi shi,gong gongsi siye yeying yinglai laigao gaosu suzeng zengchang changhuang huangjin jinqi qi。yi yiying yingye yeshou shouru ruwei weiwei weidu du,fu fuling lingzha zhacai cai2010nian nian-2018nian nianying yingye yeshou shouru rufen fenbie biewei wei5.45yi yiyuan yuan、7.05yi yiyuan yuan、7.13yi yiyuan yuan、8.46yi yiyuan yuan、9.06yi yiyuan yuan、9.31yi yiyuan yuan、11.21yi yiyuan yuan、15.20yi yiyuan yuan、19.14yi yiyuan yuan,tong tongbi bizeng zengchang chang23.29%、29.29%、1.14%、18.74%、7.12%、2.67%、20.43%、35.64%、25.92%。zai zaiyi yigui guimu mujing jingli lirun runwei weiwei weidu du,tong tongqi qigui guimu mujing jingli lirun runfen fenbie biewei wei5574.56wan wanyuan yuan、8840.45wan wanyuan yuan、1.26yi yiyuan yuan、1.41yi yiyuan yuan、1.32yi yiyuan yuan、1.57yi yiyuan yuan、2.57yi yiyuan yuan、4.14yi yiyuan yuan、6.62yi yiyuan yuan,tong tongbi bizeng zengchang chang34.15%、58.59%、43.04%、11.22%、-6.15%、19.23%、63.46%、61.00%、59.78%。ji ji,gui guimu mujing jingli lirun runzi zigong gongsi sishang shangshi shihou houzheng zhengti tibao baochi chigao gaosu suzeng zengchang chang。ru ruhe hefen fenxi xifu fuling lingzha zhacai caishang shangshu shuye yeji jibiao biaoxian xian?◼wo women menke keyi yicong congshang shangye yemo moshi shide deli lijie jiejiao jiaodu du——fu fuling lingzha zhacai caide deshang shangye yemo moshi shishi shifen fenjian jiandan dan:shou shougou gouqing qingcai caitou tou,jia jiagong gongcheng chengdai daizhuang zhuangzha zhacai cai,zai zaitong tongguo guojing jingxiao xiaoshang shangqu qudao daoshi shixian xianying yingli li。you youci cike kezhi zhi,fu fuling lingzha zhacai cai2010nian nian-2018nian niande deye yeji jizeng zengchang changde deyi yiyu yuyi yixia xialiang liangdian dian。kong kongcheng chengben ben。fu fuling lingzha zhacai caiying yingye yecheng chengben bengou goucheng chengbao baokuo kuocai cailiao liao、dong dongli li、gong gongzi zi、zhi zhizao zaohe heyun yunshu shu,qi qizhong zhongcai cailiao liaocheng chengben benzhan zhanying yingye yecheng chengben benbi bizhong zhongchao chaoguo guo70%。cai cailiao liaozhu zhuyao yaowei weiqing qingcai caitou tou,chan chandi diyou youming mingxian xiande dequ quyu yute tezheng zheng,zhong zhongqing qing、si sichuan chuanhe hezhe zhejiang jiangdi diqu quji jizhong zhongle lequan quanguo guo84%de dezhong zhongzhi zhimian mianji ji,qi qizhong zhongzhong zhongqing qingfu fuling lingdi diqu qujiu jiuzhan zhan46%fen fene e。bu bujin jinxian xianyu yuci ci,qing qingcai caitou toushou shoucheng chenghou hou,bi bixu xuji jishi shijia jiagong gongchu chuli li,bu buran ranji jiyi yifu fuhuai huai,er erchang changju juli liyun yunshu shucheng chengben benyou youji jigao gao,ru ruguo guofu fuling lingqu qude deqing qingcai caitou touyao yaowai waiyun yunbei beifang fangcheng chengshi shi,xian xianxiao xiaozui zuigao gaojia jiachao chao4000yuan yuan/dun dun,shi shifu fuling lingdang dangdi dizui zuigao gaoshou shougou goujia jiade de5bei bei。wei weichu chufu fuling lingde defu fuling lingzha zhacai caiyou youzhe zhetian tianran rande dedi dili liyou youshi shi,shou shouwo wozui zuiyou youzhi zhizui zuicheng chengshu shude dezha zhacai caiyuan yuanliao liaoqing qingcai caitou toude degong gongying yingshi shichang chang,tong tongshi shifu fuling lingzha zhacai caihai haitong tongguo guojia jiage gebao baohu huji jizhi zhiyu yudang dangdi dinong nongmin minli liyi yixiang xiangbang bangding ding,ji jier erba bakong kongyuan yuancai cailiao liaode dejia jiage gebo bodong dongshi shiqi qicai cailiao liaocheng chengben benneng nengde dedao daoyou youxiao xiaoguan guankong kong。mao maoli lilv lvde deti tisheng shengbu buyan yaner eryu yu,you you2010nian niande de32.36%ti tisheng shengzhi zhi2018nian niande de55.76%。bu buguo guogeng gengwei weizhong zhongyao yaode deshi shi,fu fuling lingzha zhacai caiyou yougeng gengduo duozi zijin jinzi ziyuan yuanba baqu qudao daopu puxiang xiangquan quanguo guoyi yiji jigao gaotou touru ruying yingxiao xiao,shi shixian xianshi shichang changfen fene echi chixu xuti tisheng sheng。gen genju juou ourui ruishu shuju ju,qian qian5zha zhacai caipin pinpai paishi shizhan zhanlv lvcong cong2008nian niande de50.5%ti tisheng shengzhi zhi2018nian niande de75.6%,qie qieti tisheng shengzhu zhuyao yaoti tixian xianzai zaixing xingye yelong longtou toupin pinpai paiwu wujiang jiang(fu fuling lingzha zhacai caide dezha zhacai caipin pinpai pai)de deshi shichang changfen fene ezeng zengchang chang,tong tongqi qiyou you21%ti tisheng shengzhi zhi40%。ti tijia jia。2008nian nianqi qifu fuling lingzha zhacai caikai kaishi shiti tijia jia,zhu zhuyao yaoxing xingshi shibao baokuo kuozhi zhijie jieti tijia jia(ti tichu chuchang changjia jiahuo huozhong zhongduan duanjia jia)he hejian jianjie jieti tijia jia(jia jiage gebu bubian bian,suo suoxiao xiaogui guige ge)。gen genju juzhong zhongxin xinjian jiantou touyan yanbao bao,2008nian nian-2018nian nianfu fuling lingzha zhacai caigong gongti tijia jia12ci ci,tong tongguo guoduo duoci cizhi zhijie jiejia jiajian jianjie jiede deti tijia jia,fu fuling lingzha zhacai caicong cong2008nian niande de0.5yuan yuanshi shidai dai,jin jinru rudao dao2008nian nianzhi zhi2014nian niande de1yuan yuanshi shidai dai,zui zuihou houyou youmai maijin jinle le2015nian niandao dao2018nian niande de2yuan yuanshi shidai dai,qi qizhang zhangjia jiafu fudu duchao chaoguo guole le300%。er ertong tongqi qifu fuling lingzha zhacai caixiao xiaoliang liangcong cong6.52wan wandun dunzeng zengchang changzhi zhi14.44wan wandun dun,zeng zengfu fuwei wei121.47%,ru ruguo guoqu qudiao diao2015nian nianshou shougou gouhui huitong tongdai dailai laiyue yue1.2wan wandun dunpao paocai caixiao xiaoshou shouliang liangyi yiji jiqi qita tachan chanpin pinxiao xiaoshou shouliang liangjiao jiaogao gaode dezeng zengsu su,zhu zhuli lizha zhacai caichan chanpin pinxiao xiaoshou shouliang liangzeng zengfu fuye yejiu jiulve lvegao gaoyu yu100%。yi yiwei weizhe zhe,jia jiage geti tisheng shengdui duiyu yuying yingshou shougui guimo mozeng zengchang changde degong gongxian xianming mingxian xianyao yaogao gaoxiao xiaoshou shouliang liang。shang shangwei weixun xundao daoxin xinzeng zengliang liang2020nian nian,fu fuling lingzha zhacai caidong dongshi shichang changzhou zhoubin binquan quanzai zai“wu wujiang jiangzha zhacai cai2021nian nianxin xinzhan zhanlve lveqi qidong donghui hui”shang shangxuan xuanbu bu,“wu wujiang jiangzha zhacai caijiang jiangyi yiwu wujiang jiangpin pinpai paiwei weihe hexin xin,la ladong dongpin pinlei leifa fazhan zhan,wei weilai lai3-5nian nian,shi shixian xianxiao xiaoshou shoue e100yi yiyuan yuan,cheng chengwei weizhong zhongqing qingdi diqu qushou shoujia jiada dadao daobai baiyi yixiao xiaoshou shoue ede deshi shipin pinqi qiye ye。”yu yufu fuling lingzha zhacai caier eryan yan,shi shixian xian“bai baiyi yi”mu mubiao biaobing bingbu buqing qingsong song:yi yishi shiqi qizi zishen shenying yingshou shouju juli libai baiyi yishang shangyou youjiao jiaoda dacha chaju ju,2022nian nianying yingshou shou25.48yi yiyuan yuan;er ershi shiguo guonei neibao baozhuang zhuangzha zhacai caixing xingye yeyi yizhi zhicheng chengshu shuqi qi,zuo zuowei weixing xingye yejue juedui duilong longtou toude defu fuling lingzha zhacai cai,shi shichang changzeng zengliang liangkong kongjian jianyi yifei feichang changyou youxian xian。ru ruguo guozan zanhu hulve lve“3-5nian nian”shi shijian jianjie jiedian dian,fu fuling lingzha zhacai cai“bai baiyi yi”mu mubiao biaowei weilai laizai zaina nali li?mu muqian qianlai laikan kan,chu chulu luyou youer er——qi qiyi yi,ji jixu xuti tijia jiace celve lve。dan danti tijia jiabing bingfei feiwan wanneng nengliang liangyao yao,yu yuzha zhacai caipin pinlei leier eryan yan,xiao xiaofei feizhe zheren renzhi zhiji jichu chujiu jiubu bushi shigao gaojia jiazhi zhide dechan chanpin pin,yu yuqi qijia jiage geyu yuzhi zhihen hendi di,yi yidan danchan chanpin pinjia jiage gebu buduan duanjie jiejin jinhuo huochao chaoguo guoyu yuqi qijia jiage geyu yuzhi zhi,zhang zhangjia jiafan faner ercheng chengwei weijiang jiangxiao xiaofei feizhe zhetui tuixiang xiangqi qita tati tidai daichan chanpin pinde detui tuishou shou。zhe zhezhi zhiguan guande defan fanying yingzai zaifu fuling lingzha zhacai caixiao xiaoshou shouliang liang:2020nian nianju jujia jiaxiao xiaofei feitun tunhuo huo,fu fuling lingzha zhacai caide dexiao xiaoliang liangzeng zengchang chang14.33%zhi zhi13.56wan wandun dun。shou shouyuan yuancai cailiao liaojia jiage geying yingxiang xiang,2021nian nian11yue yue,fu fuling lingzha zhacai caige gepin pinlei leichan chanpin pinjia jiage gezai zaici cishang shangtiao tiao3%~19%。sui suizhi zhi,2022nian nianfu fuling lingzha zhacai caide dechan chanpin pinxiao xiaoliang liangcong cong15.32wan wandun dunxia xiahua huazhi zhi14.03wan wandun dun,qi qizhong zhongzha zhacai caixiao xiaoliang liangxia xiahua hua12.61%;2023nian nianshang shangban bannian nianchan chanpin pinxiao xiaoliang liangcong cong7.71wan wandun dunxia xiajiang jiangzhi zhi6.94wan wandun dun,qi qizhong zhongzha zhacai caixiao xiaoliang liangxia xiahua hua12%。ke kejian jian,pin pinfan fanli liyong yong“ti tijia jia”ce celve lvezeng zenghou houye yeji jide defu fuling lingzha zhacai caiye yezao zaoyu yule lexiao xiaoshou shouping pingjing jing。jie jieguo guojiu jiushi shi,fu fuling lingzha zhacai caide deying yingshou shouzeng zengsu sude dezou zoudi di。yi yi2018nian nian-2022nian nianwei weishi shijian jianwei weidu du,ying yingshou shoutong tongbi bizeng zengsu sucong cong35.64%xia xiajiang jiangzhi zhi1.18%,gui guishu shujing jingli lirun runzeng zengsu sucong cong61%xia xiajiang jiangdao dao21.14%。qi qier ershi shiluo luobu bu、pao paocai caideng dengxin xinye yewu wudai dailai laixin xinde dezeng zengliang liang。2014nian niankai kaishi shi,fu fuling lingzha zhacai caikai kaishi shizou zoushang shangduo duoyuan yuanhua huazhi zhilu lu,xun xunzhao zhaoxin xinde dezeng zengchang changdian dian。xian xianhou houtui tuichu chuluo luobu buhe hehai haidai daisi sipin pinlei lei,2015nian nianyou youchi chizi zi1.29yi yiyuan yuanshou shougou goule lesi sichuan chuanhui huitong tongshi shiye yeyou youxian xianze zeren rengong gongsi si100%gu guquan quan,jin jinru rupao paocai caishi shichang chang。dang dangqian qianpao paocai caishi shifu fuling lingzha zhacai caiji jizha zhacai caizhi zhihou houdi dier erying yingshou shoulai laiyuan yuan,na name meneng nengfou foucheng chengwei weiqi qixin xinde dezeng zengliang liangne ne?cong congzheng zhengti tishi shichang changlai laikan kan,gen genju juxin xinshi shidai daizheng zhengquan quanyan yanbao bao,pao paocai caichan chanye yeyou you500yi yiyuan yuanshi shichang changkong kongjian jian,shi shichang changgui guimo moyue yuewei weizha zhacai caide de10bei bei。dan dandui duiyu yuer erji jishi shichang changde deju juti tigong gongsi silai laishuo shuo,bai baiyi yiji jigui guimo mode deyi yiyi yi,bing bingbu buxiang xiangkan kanshang shangqu quna name meda da,yuan yuanyin yinzai zaiyu yu,pao paocai caishi shichang changde deji jizhong zhongdu dujiao jiaodi di,tong tongshi shishi shichang changkong kongjian jianye yebu buduan duanxi xiyin yinxing xingye yenei neiwai waiqi qiye ye,can canyu yuzhe zhezhong zhong。zai zaihui huidao daofu fuling lingzha zhacai cai,ru ruguo guola lachang changshi shijian jianxian xianguan guancha chapao paocai caiye yewu wuying yingshou shouqing qingkuang kuangke keyi yifa faxian xianbing bingmei meiyou youna name meqiang qiangde dezeng zengchang chang,2020nian nian-2022nian nianpao paocai caiye yewu wuying yingshou shouzeng zengsu sufen fenbie biewei wei8.55%、3.35%、3.14%,zhan zhanying yingye yeshou shouru rubi bizhong zhongye yeshi shizhong zhongwei weineng nengtu tupo po10%。you youci cike kejian jian,pao paocai cai、luo luobu buxin xinpin pinlei leidao daodi dihai haineng nengbu buneng nengjiang jiangchu chuxin xinde degu gushi shi,hai haiyou youdai daitui tuijin jinhe heshi shichang changjian jianyan yan。 .app-kaihu-qr{text-align: center;padding: 20px 0;}.app-kaihu-qr span{font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;}.app-kaihu-qr img{width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;}xian xianzai zaisong songnin nin60yuan yuanfu fuli lihong hongbao bao,zhi zhijie jieti tixian xianbu butao taolu lu~~~kuai kuailai laican canyu yuhuo huodong dongba ba! 寻找新的增长曲线于涪陵榨菜而言已显得尤为迫切。🌸文 | 南岂珵来源 | 经理人融媒体中心作为备受瞩目的“榨菜茅”,涪陵榨菜(002507.SZ)这几年的日子并不好过,不仅总市值自2020年最高点跌掉了超过50%,而且业绩也踩下刹车,由超20%增长下降至低个位数,2023年上半年营收、净利润更是负增长——2023年上半年,实现营收13.37亿元,同比下滑5.97%;归母净利润4.70亿元,同比下滑8.87%;扣非归母净利润4.32亿元,同比下滑9.84%。分季度看,二季度营收5.8亿元,同比下滑21.3%;归母净利润2.1亿元,同比下滑30.8%。“需求表现疲软,业绩承压低于市场预期”,是证券机构对涪陵榨菜的主流观点,如德邦证券研报,因涪陵榨菜产品定位相对高端,消费力尚未完全修复,短期销量未见快速恢复,虽基于终端需求恢复兑现动销或有所改善,但考虑到终端消费需求复苏进度偏缓,其还是下调涪陵榨菜利润预测。寻找新的增长曲线于涪陵榨菜而言已显得尤为迫切。对此,涪陵榨菜在2023年半年度业绩说明会中如此表述,“持续推行拓品类、拓市场的战略规划,以榨菜为中心,向“榨菜+”、榨菜亲缘品类、川式复合调料和川渝预制菜四个方向发展,形成品牌、市场、技术、资本、人才及管理优势。”榨菜增量难以提升,转向以榨菜为中心,销售渠道等资源共享的品类多元化,思路的正确性毋庸置疑,但问题在于涪陵榨菜能否锚定品牌核心竞争力,突破各品类竞争。控成本-提价-增长涪陵榨菜,中国榨菜行业龙头,主打品牌为“乌江”,产品主要包括榨菜、泡菜、萝卜及其他产品。2010年11月涪陵榨菜在深交所上市,公司也迎来高速增长黄金期。以营业收入为维度,涪陵榨菜2010年-2018年营业收入分别为5.45亿元、7.05亿元、7.13亿元、8.46亿元、9.06亿元、9.31亿元、11.21亿元、15.20亿元、19.14亿元,同比增长23.29%、29.29%、1.14%、18.74%、7.12%、2.67%、20.43%、35.64%、25.92%。再以归母净利润为维度,同期归母净利润分别为5574.56万元、8840.45万元、1.26亿元、1.41亿元、1.32亿元、1.57亿元、2.57亿元、4.14亿元、6.62亿元,同比增长34.15%、58.59%、43.04%、11.22%、-6.15%、19.23%、63.46%、61.00%、59.78%。即,归母净利润自公司上市后整体保持高速增长。如何分析涪陵榨菜上述业绩表现?🏌我们可以从商业模式的理解角度——涪陵榨菜的商业模式十分简单:收购青菜头,加工成袋装榨菜,再通过经销商渠道实现盈利。由此可知,涪陵榨菜2010年-2018年的业绩增长得益于以下两点。控成本。涪陵榨菜营业成本构成包括材料、动力、工资、制造和运输,其中材料成本占营业成本比重超过70%。材料主要为青菜头,产地有明显的区域特征,重庆、四川和浙江地区集中了全国84%的种植面积,其中重庆涪陵地区就占46%份额。不仅限于此,青菜头收成后,必须及时加工处理,不然极易腐坏,而长距离运输成本又极高,如果涪陵区的青菜头要外运北方城市,鲜销最高价超4000元/吨,是涪陵当地最高收购价的5倍。位处涪陵的涪陵榨菜有着天然的地理优势,手握最优质最成熟的榨菜原料青菜头的供应市场,同时涪陵榨菜还通过价格保护机制与当地农民利益相绑定,继而把控原材料的价格波动使其材料成本能得到有效管控。毛利率的提升不言而喻,由2010年的32.36%提升至2018年的55.76%。不过更为重要的是,涪陵榨菜有更多资金资源把渠道铺向全国以及高投入营销,实现市场份额持续提升。根据欧睿数据,前5榨菜品牌市占率从2008年的50.5%提升至2018年的75.6%,且提升主要体现在行业龙头品牌乌江(涪陵榨菜的榨菜品牌)的市场份额增长,同期由21%提升至40%。提价。2008年起涪陵榨菜开始提价,主要形式包括直接提价(提出厂价或终端价)和间接提价(价格不变,缩小规格)。根据中信建投研报,2008年-2018年涪陵榨菜共提价12次,通过多次直接加间接的提价,涪陵榨菜从2008年的0.5元时代,进入到2008年至2014年的1元时代,最后又迈进了2015年到2018年的2元时代,其涨价幅度超过了300%。而同期涪陵榨菜销量从6.52万吨增长至14.44万吨,增幅为121.47%,如果去掉2015年收购惠通带来约1.2万吨泡菜销售量以及其他产品销售量较高的增速,主力榨菜产品销售量增幅也就略高于100%。意味着,价格提升对于营收规模增长的贡献明显要高销售量。尚未寻到新增量2020年,涪陵榨菜董事长周斌全在“乌江榨菜2021年新战略启动会”上宣布,“乌江榨菜将以乌江品牌为核心,拉动品类发展,未来3-5年,实现销售额100亿元,成为重庆地区首家达到百亿销售额的食品企业。”于涪陵榨菜而言,实现“百亿”目标并不轻松:一是其自身营收距离百亿尚有较大差距,2022年营收25.48亿元;二是国内包装榨菜行业已至成熟期,作为行业绝对龙头的涪陵榨菜,市场增量空间已非常有限。如果暂忽略“3-5年”时间节点,涪陵榨菜“百亿”目标未来在哪里?目前来看,出路有二——其一,继续提价策略。但提价并非万能良药,于榨菜品类而言,消费者认知基础就不是高价值的产品,预期价格阈值很低,一旦产品价格不断接近或超过预期价格阈值,涨价反而成为将消费者推向其他替代产品的推手。这直观的反映在涪陵榨菜销售量:2020年居家消费囤货,涪陵榨菜的销量增长14.33%至13.56万吨。受原材料价格影响,2021年11月,涪陵榨菜各品类产品价格再次上调3%~19%。随之,2022年涪陵榨菜的产品销量从15.32万吨下滑至14.03万吨,其中榨菜销量下滑12.61%;2023年上半年产品销量从7.71万吨下降至6.94万吨,其中榨菜销量下滑12%。可见,频繁利用“提价”策略增厚业绩的涪陵榨菜也遭遇了销售瓶颈。结果就是,涪陵榨菜的营收增速的走低。以2018年-2022年为时间维度,营收同比增速从35.64%下降至1.18%,归属净利润增速从61%下降到21.14%。其二是萝卜、泡菜等新业务带来新的增量。2014年开始,涪陵榨菜开始走上多元化之路,寻找新的增长点。先后推出萝卜和海带丝品类,2015年又斥资1.29亿元收购了四川惠通食业有限责任公司100%股权,进入泡菜市场。当前泡菜是涪陵榨菜继榨菜之后第二营收来源,那么能否成为其新的增量呢?从整体市场来看,根据新时代证券研报,泡菜产业有500亿元市场空间,市场规模约为榨菜的10倍。但对于二级市场的具体公司来说,百亿级规模的意义,并不像看上去那么大,原因在于,泡菜市场的集中度较低,同时市场空间也不断吸引行业内外企业,参与者众。再回到涪陵榨菜,如果拉长时间线观察泡菜业务营收情况可以发现并没有那么强的增长,2020年-2022年泡菜业务营收增速分别为8.55%、3.35%、3.14%,占营业收入比重也始终未能突破10%。由此可见,泡菜、萝卜新品类到底还能不能讲出新的故事,还有待推进和市场检验。 .app-kaihu-qr{text-align: center;padding: 20px 0;}.app-kaihu-qr span{font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;}.app-kaihu-qr img{width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;}现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧!

(责编:admin)

分享让更多人看到